Jana Klučková, Kanton ZürichVážení potenciálni uchádzači o prácu vo Švajčiarsku,

dovoľte mi, aby som sa s vami podelila o moje skúsenosti z tejto krajiny. Referncie sú dlhé, lebo osobne mi na Vašich web-stránkach práve chýbali takéto konkrétne informácie.

Volám sa Jana Klučková a cez agentúru AV CARE som získala pracovnú ponuku v „Stiftung Amalie Wiedmer“ v meste Horgen, vzdialeného cca 20 km od Zürichu. Pracujem a žijem vo Švajčiarsku už 9 mesiacov a som veľmi spokojná. Cesta za mojim snom však nebola vôbec jednoduchá.

V marci 2012 som oslovila agentúru AV CARE. Po odoslaní príslušných dokumentov som absolvovala v máji osobný pohovor s p. Babicom a neskôr som absolvovala pár telefonátov od zamestnancov AV CARE, prostredníctvom ktorých bola preverená moja jazyková úroveň z nemčiny. V auguste 2012 som absolvovala svoju prvú pracovnú skúšku vo Švajčiarsku. Pracovná skúška trvala jeden deň, počas ktorej som sa oboznámila s chodom práce na oddelení, s mojimi kompetenciami a povinnosťami diplomovaného zdravotného pracovníka a na konci dňa som sa stretla so zástupcom agentúry AV CARE, manažérkou pre ošetrovateľstvo príslušného zariadenia a staničnou sestrou z oddelenia, na ktorom som vykonávala pracovnú skúšku, aby sme prediskutovali môj pobyt v tomto zariadení a dohodli sa na zmluvných podmienkach. Od septembra 2012 som začala pracovať v „Stiftung Amalie Wiedmer Horgen“ na oddelení, kde sú umiestnení prevažne ľudia s demenciou rôzneho stupňa a typu.

Pracovná skúška: pracovná skúška trvá 1-3 dni, je to individuálne. Poplatky súvisiace s pracovnou skúškou vo Švajčiarsku som si platila sama z vlastného vrecka (cesta, strava, ubytovanie). Počas tejto pracovnej skúšky dostanete od zamestnávateľa pracovné oblečenie (vy si musíte zabezpečiť vlastnú obuv), uvedú vás na oddelenie, na ktorom budete pracovať, prevedú vás po oddelení/zariadení, vysvetlia vám, ako funguje oddelenie/zariadenie a nakoniec vás zadelia k nejakému skúsenému pracovníkovi, s ktorým budete v uvedený deň na oddelení pracovať. Pracovná doba pracovnej skúšky je od 07.00 – do 16.00 hod., ale je to individuálne. Na konci pracovnej skúšky si vás pozvú na záverečný pohovor do kancelárie, na ktorom  staničná sestra vyhodnotí vašu pracovnú skúšku na danom oddelení, vyjadrí pozitívnu/negatívnu kritiku na vašu osobnosť (jazyková úroveň, pracovné návyky, odborná úroveň vašich poznatkov, entuziazmus), manažérka pre ošetrovateľstvo vás oboznámi s koncepciou príslušného zariadenia, vyzve vás, aby ste vy osobne zhodnotili vašu pracovnú skúšku v danom zariadení, vyjadrili vašu pozitívnu/negatívnu kritiku, bude sa zaujímať o váš záujem o ďalšie vzdelávanie, vaše plány do budúcna, váš život vo Švajčiarsku a nakoniec vám ponúknu mzdu, za ktorú budete v danom zariadení pracovať. Vy samozrejme, že máte právo o tejto mzde a vašich ďalších požiadavkách na oddelení/v zariadení, pre ktoré sa rozhodnete pracovať, ak si vás vyberú, diskutovať. Musíte si ale uvedomiť, že počas skúšobnej doby a po získanie „Anerkennung“ vám ponúknu minimálnu mzdu, ktorá vám prináleží tu vo Švajčiarsku z hľadiska dosiahnutého vzdelania. Ak sa rozhodnete pre prácu vo Švajčiarsku, musíte si tiež uvedomiť, že to nie je len na pár mesiacov. Je absolútne nekorektné voči zariadeniu, oddeleniu, voči vašej nadriadenej a vašim kolegom, keď im po pár mesiacoch, čo si vás zaučia, oznámite, že končíte, že túto prácu vykonávate vlastne len pre peniaze.   

Dokumenty: agentúra AV CARE ma prostredníctvom e-mailu kontaktovala, ktoré dokumenty budem potrebovať pre uchádzanie sa práce vo Švajčiarsku. Tieto dokumenty sú uverejnené aj na ich web-stránkach. Originál – dokumenty si nechávate a firma AV CARE si z nich urobí potrebné kópie, ktoré odosiela na Švajčiarsky červený kríž. Originál dokumenty si so sebou zoberte aj do Švajčiarska, kde ich budete určite potrebovať aspoň dovtedy, kým nebudete mať vybavené „Anerkennung“.    

Jazykové predpoklady: Švajčiarsky červený kríž akceptuje len medzinárodné jazykové skúšky vykonané na Goetheho inštitúte alebo Rakúskom inštitúte. Musíte spĺňať minimálne jazykovú úroveň B2. Osobne som absolvovala jazykovú skúšku na Goetheho inštitúte na Slovensku. Na ich web-stránkach je presne popísané, ako celá skúška prebieha spolu s príkladmi z jednotlivých častí tejto skúšky (Lesenverstehen, Hörverstehen, Schriftlicherausdrück, mündlicher Ausdrück), termínmi a poplatkami. Okrem toho som si kúpila vynikajúcu knižku s CD, ktorá prináša množstvo príkladov v rôznych životných situáciách a porovnáva skúšky na Goetheho inštitúte a Rakúskom inštitúte a na základe toho sa rozhodnete, na ktorom inštitúte by ste chceli absolvovať jazykovú skúšku (Mittelstufe Deutsch B2, Test und Übungsbuch, A. Zsuzsanna – M. János, 2009 ISBN 978-80-7240-655-5). Knižka stojí cca 15 €. Vo Švajčiarsku môžete získať prácu aj bez jazykovej skúšky B2, od Švajčiarskeho červeného kríža dostanete v tom prípade odklad, ale do 2 rokov vášho pobytu vo Švajčiarsku si musíte túto skúšku dorobiť. Upozorňujem ale, aby ste sa nespoliehali  na to, že sa tu za 2 roky naučíte perfektne nemecky, zlepší sa len vaša vyjadrovacia schopnosť v nemčine, ale nie gramatická úroveň nemčiny.

Pobyt vo Švajčiarsku: pred nástupom do zamestnania dostanete pracovnú zmluvu, s ktorou, spolu s nájomnou zmluvou od bytu, s aktuálnymi fotkami pasového formátu, dokladom totožnosti a 85 frankov musíte ísť na príslušné „Gemeinde – Migrationsamt“ v mieste Vášho budúceho pobytu, kde si musíte požiadať o vystavenie „Aufenthaltsbewilligung“. Na základe toho vám cca do dvoch týždňov príde poštou „Ausländerausweis“. Po tom, ako absolvujete pobyt na „Gemeinde – Migrationsamt“, si budete musieť založiť účet v niektorej zo švajčiarskych bánk. Potrebujete k tomu doklad totožnosti. V deň nástupu do zamestnania si váš zamestnávateľ bude od vás pýtať číslo vášho účtu. Nezabudnite si so sebou zobrať tento dokument alebo poznamenať číslo vášho účtu v prvý deň nástupu do vášho zamestnania. Zároveň si budete musieť na začiatku kúpiť nejakú dobíjaciu kartu do telefónu (a z toho vyplýva, že si so sebou budete musieť zobrať jeden rezervný telefón, ktorý budete využívať práve vo Švajčiarsku), aby ste mohli uviesť príslušné údaje pri vybavovaní si konta v banke, u zamestnávateľa a zároveň ste sa mohli skontaktovať aj so zamestnancami s agentúry AV CARE. 

Bytové podmienky: Ak získate byt s určitou výpovednou lehotou, tak vám radím, aby ste si čo najskôr hľadali iný byt a zároveň sa pripraviť na to, že v súvislosti s hľadaním nového bytu vás čaká aj množstvo vybavovania si telefonicky dohodnutých termínov prehliadok bytov a po ich absolvovaní písomné zasielanie žiadostí (pripravte sa na to, že vás čakajú zvýšené finančné výdavky na telefón či obhliadky bytov, to nehovorím o čase a energii, ktoré na to budete musieť vynaložiť). Záujemcov o byt vo Švajčiarsku je veľa, ale bytov je v porovnaní s uchádzačmi o byt menej. Ďalej sa musíte pripraviť na to, že pri hľadaní bytu musíte mať aj nejaký počiatočný investičný kapitál, lebo po tom, ako byt získate, budete musieť zaplatiť tzv. „Depot/Kaution“, čo predpokladá zvyčajne 3. až 4-násobok z ceny nájomného za byt 1 nájomné za byt, ktoré sa tu platí mesiac vopred. Tiež musíte rátať s tým, že byty nie sú vždy zariadené, takže si budete musieť dokúpiť aj nábytok do bytu.

Poistenie: pri príchode do Švajčiarska vám pred nástupom do zamestnania zamestnanec agentúry AV CARE predloží model zdravotného poistenia, ktorý si môžete v pokoji prečítať a pred podpisom tejto zmluvy mu položiť konkrétne otázky vzťahujúce sa k tejto zmluve a k zdravotnému poisteniu vo Švajčiarsku všeobecne. Poprípade môžete ešte počas pracovnej skúšky alebo pred nástupom do zamestnania kontaktovať pracovníkov AV CARE a informovať ich o vašich požiadavkách na zdravotnú poisťovňu, respektíve ich informovať o tom, že ste si vybrali konkrétnu zdravotnú poisťovňu s konkrétnym modelom zdravotného poistenia. Zdravotné poistenie vo Švajčiarsku je povinné a pri nástupe do zamestnania sa vás váš zamestnávateľ bude pýtať na to, akú máte vo Švajčiarsku zdravotnú poisťovňu. Okrem povinného zdravotného poistenia sa vo Švajčiarsku  doporučujú ďalšie poistenia – „Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung“, „Rechtsschutzversicherung“, či „Reiseversicherung“. Podrobnosti o jednotlivých poisteniach získate na internete.     

Pracovné povinnosti: okrem starostlivosti o obyvateľa na oddelení, na ktorom budete pracovať (zvyčajne sa staráte o 4-5 obyvateľov; starostlivosť zahŕňa kompletné umývanie celého tela a nakrémovanie pokožky obyvateľa/špeciálna starostlivosť o pokožku, čistenie ústnej dutiny, pomoc pri obliekaní, sprevádzanie obyvateľa do jedálne/ku stolu, zaobstaranie stravy, prípadné kŕmenie obyvateľa, zabezpečenie pitného režimu v priebehu dňa; popritom musíte vychádzať v ústrety konkrétnym želaniam a prianiam obyvateľa, jeho špecifickým potrebám) ako diplomovaný zdravotnícky pracovník vykonávam odborné výkony – s.c./i.m. aplikácia injekcií (i.v. aplikáciu liečiv realizuje vo Švajčiarsku len lekár, odber krvi zabezpečujú v našom zariadení pracovníci z laboratória), odber biologického materiálu (moč, TT, TR, TN, stery z rán), meranie fyziologických funkcií, meranie glykémie, inzulínoterapia, príprava a podávanie liekov, obsluha perfúzora, odsávacieho zariadenia, oxygenoterapia, vyprázdňovanie hrubého čreva, starostlivosť o sondy a sondovaných pacientov (tracheostómia, gastrostómia, cystofix), polohovanie obyvateľov, starostlivosť o rany (akútne rany, chronické rany, amputované končatiny, dekubity), preväzy a výmena preväzov, vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v elektronickej podobe, posudzovanie zdravotného stavu obyvateľa, plánovanie, realizácia, vyhodnotenie a evaulácia ošetrovateľského procesu v elektronickej podobe, zadelenie pracovníkov a pracovných úloh na ďalší deň, delegovanie zamestnancov na oddelení počas dňa. Pri nástupe do zamestnania si môžete vybrať, či chcete pracovať na 100% alebo menej. Zvyčajne ale pri nástupe do zamestnania vám dajú prácu na plný pracovný úväzok – 100%. Denne pracujete cca 9 hodín, 15 minút máte nárok na prestávku v doobedňajších/poobedňajších  hodinách, ½ hodinu na obed/večer a 15 minút máte nárok na prestávku v poobedňajších/večerných hodinách. Zvyčajne zamestnávateľ zabezpečuje stravu na pracovisku a zároveň máte k dispozícií aj miestnosť, v  ktorej si môžete oddýchnuť. Pracovný čas je rôzny, v závislosti od počtu zamestnancov na zmene, zvyčajne sa služby robia tak, aby bol pokrytý celý deň, v našom zariadení je ranná služba od 07.00 – do 16.10 hod., poobedná služba je v čase od 13.15 – do 22.30 hod., denná služba je od 11.25 – do 20.30 hod., doobedná služba je od 07.00 – do 12.10 hod., potom sú rôzne delené služby – 07.00 – 12.10 hod./16.30 – 20.25 hod. alebo 07.00 – 13.10 hod./17.00 – 20.25 hod. a pod. Za odpracovanú prácu dostanete dohodnutú mzdu, ktorá skutočne vždy sedí, čo do počtu hodín, či dohodnutej mzdy. Vo Švajčiarsku dostávate aj 13- ty plat, ktorý je rozdelený na polovicu, jednu dostanete v júni a tú druhú v decembri. Vo Švajčiarsku sa mzda dostáva na účet vždy 26 dňa v mesiaci. 

Pozoruhodnosti: technické vybavenie zariadenia (polohovacie postele, hydraulická vaňa, elektrické zdviháky pre transport imobilných osôb) ma osobne tak neprekvapilo (mala som s ním osobné skúsenosti počas môjho pôsobenia v zahraničí), ako napríklad „Reanimation“ – vo Švajčiarsku platí zákon, že ľudia majú právo rozhodnúť sa, či chcú byť v prípade ohrozenia na živote oživovaný alebo nie; „Patientenverfügung“ – alebo pacientova vôľa, ktorá sa musí čo dva roky obnovovať a predstavuje želanie pacienta ako sa bude v prípade zhoršenia jeho zdravotného stavu postupovať; „RAI“ – hodnotiaci nástroj obyvateľa, keď počas 14 dní sa pozorujú konkrétne oblasti obyvateľa (kontinencia, stravovanie, pohyblivosť, presun a psycho-sociálna oblasť) a na konci tohto obdobia sa vyhodnotia, táto pozorovacia fáza prehodnocuje zdravotný stav obyvateľa polročne/ročne a na základe tohto vyhodnotenia je obyvateľovi pridelený určitý stupeň zaopatrenia; „Bezugspflegeperson“ – ako diplomovaný zdravotnícky pracovník úzko spolupracujete s obyvateľom, jeho rodinnými príslušníkmi a lekárom, tlmočíte pacientove požiadavky či požiadavky rodinných príslušníkov, celková starostlivosť o obyvateľa vychádza z jeho osobných prianí a želaní; „Tagesverantwortung“ – staničná sestra vypracuje plán služieb na mesiac a každý deň je jeden diplomovaný zdravotnícky pracovník vedúcim zmeny, počas ktorej sa okrem zverených obyvateľov musí postarať aj chod na oddelení – vybavuje množstvo telefonátov, kontroluje lieky na ďalší deň, spisuje chýbajúce lieky, krémy, masti a zabezpečí ich prísun z lekárne na oddelenie, zostavuje plán práce na ďalší deň, zabezpečuje plán odberov biologického materiálu, transport obyvateľov na vyšetrenia, zúčastňuje sa lekárskych vizít, zaznamenáva zmeny a deleguje celý zdravotnícky tím. Veľmi ma tu zaujal aj systém ďalšieho vzdelávania, každý zamestnanec je povinný sa priebežne vzdelávať. V našom zariadení je na každý rok vypracovaný systém vzdelávania, vy si vyberiete kurz, ktorý vás zaujme a nahlásite sa u staničnej sestry, ktorá vás na tento kurz prihlási a prispôsobí vám zmeny. Podľa potrieb a požiadaviek jednotlivé zdravotnícke zariadenia zabezpečujú aj externé vzdelávanie zamestnancov, ktoré im celé uhrádza.      

 

Vážené potencionálne záujemkyne o prácu vo Švajčiarsku, snáď som vám týmto trošku pomohla utvoriť si vlastný pohľad na túto krajinu a prácu v nej a vy sa správne rozhodnete. Švajčiarsko je krajinou viacerých kultúr, je tu systém, ktorý vždy a všade funguje. Pracovať v tejto krajine a v tejto oblasti si vyžaduje človeka skutočne flexibilného, ochotného cestovať, spoznávať kultúru a ľudí, stále na sebe pracovať a vzdelávať sa.

Veľa šťastia
Jana Klučková